บริการเคลือบสีฉนวนกันความร้อน TEMPCOAT INSULATION PAINT
สีฉนวนกันความร้อน TEMPCOAT คืออะไร?
TEMPCOAT เป็นสีฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลิตภัณฑ์สี Water Base ซึ่งมีส่วนผสม
ของอะคลิริกกับซิลิโคน บวกกับคุณสมบัติของเม็ดเซรามิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติการใช้งานหลัก คือ
ลดระบายความร้อน— สีฉนวนกันความร้อน TEMPCOAT สามารถลดอุณหภูมิที่พื้นผิวได้สูงถึง 20-25 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุพื้นผิวและความร้อนที่ส่องกระทบถึง
ป้องกันปัญหาน้ ารั่วซึม— ส่วนผสมซิลิโคนในสีฉนวนกันความร้อน TEMPCOAT มีคุณสมบัติเด่นเพื่อช่วยป้องกันน้ า
รั่วซึม ในขณะที่การเรียงตัวของเซรามิคช่วยให้อากาศผ่านเข้าออกได้ จึงช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวบนพื้นผิว และ
ป้องกันปัญหาการควบแน่นหรือการกลั่นตัวภายในอาคารซึ่งเป็นตัวการที่ท าให้เกิดความชื้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น
ของสี TEMPCOAT เลยทีเดียว

Engine by shopup.com